Solve for Tomorrow – Kiến tạo tương lai

Mục tiêu: Khơi dậy niềm đam mê STEM; khuyến khích Học sinh chủ động tìm tòi, nghiên cứu và ứng dụng STEM để giải quyết những vấn đề của địa phương và xã hội.
Thời gian thực hiện: 2019 – 2022
Kết quả: 200,000 học sinh; 5,000 giáo viên