Samsung Innovation Campus

Mục tiêu: Giáo dục thực hành cho Học sinh từ 14 – 23 tuổi về P&C; IoT, AI, Big Data, hướng tới sự phát triển bền vững của thế giới.
Thời gian thực hiện: 2019 – 2022
Kết quả: 5,000 học sinh; 350 giáo viên