Lights of Our Future

Mục tiêu: Trang bị cho Học sinh từ 8 – 11 tuổi những kiến thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; 
Thời gian thực hiện: 2020 – 2022
Kết quả: 2,200 học sinh; 120 giáo viên; 84 trường học