International Trade Challenge – Thách thức thương mại quốc tế

Mục tiêu: Cuộc thi thường niên nhằm nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp, kỹ năng, kiến thức kinh doanh thương mại quôc tế.
Thời gian thực hiện: 2015 – 2022
Kết quả: 4,000 học sinh