Clear Resilience Curriculum

Mục tiêu: Phát triển chương trình giáo dục, với chủ đề ứng dụng khoa học thích ứng và phục hồi con người và xã hội có ảnh hưởng bởi vấn đề Rối loạn lo âu
Thời gian thực hiện: 2019
Kết quả: 150 học sinh