Cha-Ching Curriculum

Mục tiêu: Trang bị cho Học sinh từ 7 – 12 tuổi về kiến thức và kỹ năng để đưa ra các quyết định tài chính thông minh.
Thời gian thực hiện: 2018 – 2022
Kết quả: 55,000 học sinh; 1,000 giáo viên; 84 trường học