JA Our Community
  
Tổng quan về Chương trình
 JA Cộng đồng của chúng tôi giới thiệu học viên với sự giao thoa giữa sự sẵn sàng làm việc và các điểm cơ bản của các môn học xã hội, bao gồm cách thức các công dân được hưởng lợi và đóng góp cho sự thành công của cộng đồng.
 
Sau khi tham gia chương trình, học viên sẽ có thể:
  • Miêu tả một cộng đồng.
  • Xác định sự đa dạng nghề nghiệp của con người trong một cộng đồng và mỗi công việc đòi hỏi kỹ năng cụ thể như thế nào.
  • Xác định các hoạt động kinh doanh và công việc của chính phủ giúp cộng đồng như thế nào.
  • Giải thích cách đánh thuế hỗ trợ các dịch vụ của chính phủ.
  • Công nhận bỏ phiếu như một cách mà công dân có trách nhiệm hành động.
  • Mô tả dòng tiền trong nền kinh tế của một cộng đồng.
 
Tổng quan và Mục tiêu
 
Buổi thứ nhất :
Những người trong một Cộng đồng làm việc cùng nhau.
Học sinh học được cộng đồng là gì và sự đa dạng nghề nghiệp có trong cộng đồng.
Mục tiêu
Học sinh sẽ có thể:
• Miêu tả một cộng đồng.
• Nhận biết mọi người đóng góp và hưởng lợi từ cộng đồng như thế nào.
• Xác định sự đa dạng của sự nghiệp trong một cộng đồng và cách mỗi công việc đòi hỏi những kỹ năng cụ thể.
Buổi thứ hai :
Sweet "O" Donuts
Học sinh học được rằng những người lao động sản xuất hàng hoá và dịch vụ kiếm được tiền bằng công việc của họ.
Mục tiêu
Học sinh sẽ có thể:
• Xác định thuật ngữ sản xuất, hàng hoá và dịch vụ.
• Áp dụng sự đổi mới cho quá trình sản xuất.
• Giải thích rằng mọi người trong cộng đồng kiếm tiền bằng cách làm việc
Buổi thứ ba :
Công việc nhà nước và doanh nghiệp tư nhân
Học sinh định vị doanh nghiệp, nộp thuế, và khám phá sự nghiệp nhà nước
Mục tiêu
Học sinh sẽ có thể:
• Xác định doanh nghiệp tư nhân và công việc nhà nước
• Giải thích cách đánh thuế hỗ trợ các dịch vụ của chính phủ.
 
Buổi thứ tư :
Hãy bầu cử
Học sinh tham gia vào các quyết định mang lại lợi ích cho cộng đồng trường học của họ. Họ bỏ phiếu để thể hiện sự lựa chọn của họ và để xác định ý chí của đa số.
Mục tiêu
Học sinh sẽ có thể:
• Áp dụng công cụ giúp đưa ra quyết định.
• Công nhận bỏ phiếu là cách thể hiện một công dân có trách nhiệm và đóng góp để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng
Buổi thứ 5
Tiền luân chuyển trong cộng đồng
Học sinh học về tiền bạc và cách thức tiền chảy trong một cộng đồng.
Mục tiêu
Học sinh sẽ có thể:
• Xác định tiền xu và các thuật ngữ về tiền.
• Mô tả cách thức tiền chảy qua nền kinh tế của một cộng đồng.
 
Khái niệm cơ bản của Chương trình
• Bao gồm một loạt 5 buổi được đề nghị cho học sinh lớp 2.
• Thời gian trung bình cho mỗi buổi là 40 phút.
• Tài liệu được đóng gói trong một bộ tài liệu bao gồm kế hoạch chi tiết cho tình nguyện viên và tài liệu cho 30 học sinh.
• Học sinh phát triển nhận thức nghề nghiệp và cách thức tất cả các công việc giúp đỡ cộng đồng.
• Các buổi học cụ thể, các tài liệu phù hợp với lứa tuổi làm tăng sự tương tác của học sinh và nhấn mạnh Cách tiếp cận kinh nghiệm của JA đối với việc học.
• Tương quan với các môn học xã hội, tiếng Anh, và các tiêu chuẩn toán học của quốc gia, cũng như các Tiêu chuẩn chung của quốc gia trong môn Anh văn và toán học.
 
JA Cộng đồng của chúng tôi tăng cường học sinh tìm hiểu về các khái niệm và kỹ năng sau:
Khái niệm: Các doanh nghiệp, Nghề nghiệp, Công dân, Tiền xu, Cộng đồng, Chính phủ, Đổi mới, Việc làm, Sản xuất, Hàng hoá và Dịch vụ, Nhu cầu và Kỹ năng, Thuế, Bỏ phiếu
Kỹ năng: Sáng tạo, Tư duy phê phán, Hợp tác, Ra quyết định, Phát triển ý tưởng, Lựa chọn, Đọc bản đồ, Giải quyết vấn đề, Đóng vai, Nói và Nghe,
  • Top