JA Our City 
 
JA Our City
 
Tổng quan về Chương trình

JA Our City giới thiệu cho học sinh sự giao thoa giữa kiến thức tài chính và mục tiêu học tập nghiên cứu xã hội bao gồm đặc trưng của các thành phố, cách quản lý tiền của mọi người, và các cơ sở kinh doanh ở thành phố.

Sau khi tham gia chương trình, học sinh có thể:

 
  • Đánh giá sự quan trọng của tiền đối với thành phố; tại sao mọi người phải đóng thuế; các phương thức thanh toán hàng hoá và dịch vụ mà mọi người sử dụng
  • Mô tả những đóng góp cho thành phố của các tổ chức tài chính và cách mà các tổ chức tài chính đó giúp các cơ sở kinh doanh và mọi người đạt được mục tiêu kinh tế của mình

Nội dung chương trình 
 
Chủ đề 
Nội dung
Chủ đề 1
Nơi mọi người sống, chơi, và làm việc
Chủ đề 2
Nơi mọi người tiêu tiền
Chủ đề 3
Nơi mọi người gửi tiền vào ngân hàng
Chủ đề 4
Nơi mọi người ăn uống
Chủ đề 5
Nơi mọi người trò chuyện


Các khái niệm  kỹ năng được sử dụng trong chương trình

Khái niệm: Cơ sở kinh doanh, dòng luân chuyển của tiền, Tiền tệ, Hàng hoá, Thanh toán, Lựa chọn tiền bạc, Nhu cầu và mong muốn, Dịch vụ, Thuế 
Kỹ năng: Tư duy phản biện, Làm theo hướng dẫn, Đưa ra lựa chọn, Đưa ra quyết định, Tham gia vào các hoạt động nhóm lớn

 
  • Top