JA Job Shadow
 


Tổng quan về Chương trình
 JA Job Shadow chuẩn bị cho sinh viên trở thành nhà kinh doanh trong cách tiếp cận của họ đối với công việc. Học sinh sẽ tiếp thu và áp dụng các kỹ năng cần thiết trong những nơi làm việc đòi hỏi sự thay đổi.
 
Sau khi tham gia chương trình, học viên sẽ có thể: 
• Nhận biết các cụm nghề nghiệp và vị trí công việc tiềm năng và hiểu được tầm quan trọng của việc nghiên cứu các yêu cầu cần thiết để đạt được vị trí mong muốn
• Phát triển các công cụ tìm việc làm, chẳng hạn như tạo mối quan hệ, hồ sơ, và kỹ năng phỏng vấn.
• Xác định các bước tiếp theo cần thiết để chuẩn bị cho sự nghiệp cá nhân của mình.
 
Buổi thứ nhất: Trước khi đi tìm việc
Học sinh được giới thiệu đến chương trình JA Job Shadow và Bảy bước tới Tuyển dụng và thành công. Thông qua việc kiểm tra chặt chẽ các kỹ năng cụ thể và các cụm nghề nghiệp, họ học các yếu tố chính để tìm hiểu về kế hoạch nghề nghiệp: kỹ năng, quan tâm, ưu tiên công việc và triển vọng công việc.
Mục tiêu
Học sinh sẽ có thể:
• Nhận biết các nhóm nghề phù hợp với kỹ năng và sự quan tâm của họ.
• Thể hiện sự tự nhận thức về các kỹ năng mềm trong các kịch bản làm việc.
Buổi thứ hai: Sự kết hợp hoàn hảo
Học sinh xem xét “Bảy bước để tuyển dụng và Thành công” và phân tích các kỹ năng săn việc. Sau đó tham gia vào các cuộc phỏng vấn giả để chuẩn bị cho Job Shadow Challenge tại địa điểm thăm quan thực tế
Mục tiêu
Học sinh sẽ có thể:
• Xem lại các phương pháp xác định các vị trí tuyển dụng.
• Thể hiện các kỹ năng phỏng vấn chuyên nghiệp.
• Đưa ra những kỳ vọng cho chuyến thăm doanh nghiệp sắp tới.
Buổi thứ ba: Các bước tiếp theo
Học sinh phản ánh những điều họ học được trước và trong khi quan doanh nghiệp ;thực hành giao tiếp kinh doanh bằng cách soạn một lời cảm ơn. Sau đó, họ tạo ra một trong bốn công cụ chuẩn bị nghề nghiệp: một bản đánh giá sự nghiệp, bản tự giới thiệu bản thân, sơ yếu lý lịch hoặc hồ sơ infographic.
Mục tiêu
Học sinh sẽ có thể:
• Đánh giá các ưu tiên cá nhân dựa trên kinh nghiệm thăm thực tế doanh nghiệp của họ.
• Trình bày các kỹ năng đã được xác định.
• Áp dụng kiến thức chương trình cho ít nhất một trong bốn công cụ chuẩn bị nghề nghiệp - đánh giá nghề nghiệp, sơ yếu lý lịch, hoặc hồ sơ infographic.
 
Khái niệm cơ bản của Chương trình 
• Bao gồm ba buổi học cùng với một chuyến viếng thăm Job Shadow dành cho học sinh trung học.
• Thời gian trung bình cho mỗi buổi là 45 phút và bao gồm trải nghiệm thực tế ít nhất ba giờ.
• Các tài liệu có thể tải về và bao gồm các bản kế hoạch chi tiết cho điều phối viên, sinh viên và giáo viên.
• Cung cấp hướng dẫn để bắt đầu sử dụng Kuder® Navigator. Kuder Navigator, do Junior Achievement cung cấp, là một hệ thống lập kế hoạch giáo dục và nghề nghiệp trực tuyến được thiết kế chủ yếu cho học sinh trung học cơ sở và phổ thông.
• Sự tải về thân thiện với học sinh, sinh viên làm tăng sự tương tác của sinh viên và nhấn mạnh cách tiếp cận kinh nghiệm của JA về học tập.
• Phù hợp với các nghiên cứu xã hội của nhà nước và các tiêu chuẩn tiếng Anh, cũng như các Tiêu chuẩn chung của quốc gia về Ngôn ngữ Anh / Ngôn ngữ.
 
Khái niệm và Kỹ năng của Chương trình
JA Job Shadow tăng cường việc học tập của học sinh về các khái niệm và kỹ năng sau 
Khái niệm - Đánh giá nghề nghiệp, Các nhóm nghề nghiệp, Lập kế hoạch nghề nghiệp, Giới thiệu bản thân, Sơ lược về Infographic, Sở thích, Tìm việc, Phỏng vấn nghề nghiệp, Triển vọng nghề nghiệp, Mạng lưới quan hệ, Các hành vi chuyên nghiệp và đạo đức, Tóm tắt, Kỹ năng, Thư cảm ơn.
Kỹ năng - Phân tích và áp dụng dữ liệu, Truyền thông Kinh doanh, Sáng tạo và Đổi mới, Làm theo các hướng dẫn bằng văn bản, Xây dựng câu trả lời từ kinh nghiệm cá nhân, Xác định Hành vi, Phỏng vấn, truyền miệng và viết, Tổ chức thông tin, trình bày thông tin, đọc nhiều nguồn thông tin, đóng vai, tự đánh giá, viết kỹ thuật, làm việc hợp tác
 
  • Top