JA Economics for Success


Tổng quan về Chương trình
JA Economics for Success cung cấp thông tin thiết thực về tài chính cá nhân và tầm quan trọng của việc xác định mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp dựa trên kỹ năng, sở thích và giá trị của học sinh.

 

Sau khi tham gia chương trình, học viên sẽ có thể:

• Khám phá kỹ năng, sở thích, giá trị và thế giới công việc để đưa ra các quyết định về học tập, nghề nghiệp và cuộc sống.

• Phát triển kiến thức về tài chính cá nhân để họ có thể áp dụng các kỹ năng quản lý tài chính vững chắc bất kể thu nhập.
 

Tổng quan và Mục tiêu của buổi học

 
Buổi một : Gương kia ngự ở trên tường
Sinh viên lựa chọn để hiểu rõ hơn về khái niệm tự học - nhận thức về các kỹ năng, sở thích và giá trị của mình - khi cân nhắc đến ngành học, nghề nghiệp và các lựa chọn cuộc sống khác.
Mục tiêu
Học sinh sẽ có thể:
• Tự vấn bản thân để giải thích những kiến thức cá nhân.
• Áp dụng các kỹ năng, sở thích và giá trị để giúp xác định con đường sự nghiệp tiềm năng.
Buổi hai : Hãy trở nên Thành Công
Học sinh học cách đặt mục tiêu cho tương lai tài chính của mình. Họ chơi Trò chơi hãy trở nên thành công để xem mối liên hệ giữa tài chính cá nhân, giáo dục và sự nghiệp.
Mục tiêu
Học sinh sẽ có thể:
• Xác định mối liên hệ giữa thiết lập mục tiêu, tài chính cá nhân, học tập và lựa chọn nghề nghiệp.
• Áp dụng lên quyết định về học tập và lựa chọn nghề nghiệp.
Buổi ba : Cân bằng tài chính
Học sinh nhận Thẻ Nghề Nghiệp và quan sát những công việc khác nhau cung cấp mức lương hàng tháng khác nhau như thế nào. Dựa trên mức lương hàng tháng đó, học sinh đánh giá chi phí cơ hội khi ra quyết định chi tiêu.
Mục tiêu
Học sinh sẽ có thể:
• Nhận ra rằng một ngân sách cân bằng rất quan trọng đối với tất cả người lao động.
• Xác định khái niệm thu nhập và phân biệt giữa tổng thu nhập và thu nhập ròng.
• Đưa ra các cách cân bằng ngân sách.
Buổi thứ tư Người mua sắm Savvy
Học sinh kiểm tra cách thức người tiêu dùng trả tiền cho hàng hoá và dịch vụ và thảo luận về những thuận lợi và bất lợi khi sử dụng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng.
Mục tiêu
Học sinh sẽ có thể:
• Xác định sự khác nhau giữa thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng.
• Giải thích những ưu và khuyết điểm của cả hai loại thẻ.
• Nhận ra tầm quan trọng của việc tự chịu trách nhiệm về các quyết định tài chính.
Buổi thứ năm :  Giữ Điểm
Học sinh kiểm tra cách xác định điểm tín dụng và tìm hiểu về hậu quả của một báo cáo tín dụng tiêu cực và tích cực.
Mục tiêu
Học sinh sẽ có thể:

- Mô tả các hậu quả có lợi hoặc bất lợi của điểm tín dụng cá nhân cao và thấp.
- Giải thích hành động gây ra điểm tín dụng tăng hoặc giảm
Buổi thứ sáu :  Rủi ro là gì?
Học sinh học được rằng cuộc sống luôn có rủi ro. Bảo hiểm và trách nhiệm cá nhân giúp giảm các hậu quả tài chính do mất mát hoặc thương tật.
Mục tiêu
Học sinh sẽ có thể:

- Khám phá chi phí và hậu quả của rủi ro.
- Giải thích làm thế nào bảo hiểm cung cấp một phương pháp để giảm thiểu rủi ro tài chính.
- Xác định chi phí cơ hội khi có bảo hiểm.
- Đánh giá trách nhiệm cá nhân đóng vai trò như thế nào trong việc giảm thiểu rủi ro.
 
Khái niệm cơ bản của Chương trình
• Bao gồm một loạt sáu buổi giới thiệu cho học sinh trung học.
• Thời gian trung bình cho mỗi buổi là 45 phút.
• Tài liệu được đóng trong một bộ tài liệu chứa bao gồm kế hoạch chi tiết cho tình nguyện viên và tài liệu cho 32 học sinh.
• Cung cấp thông tin thực tiễn về các chủ đề chính sau đây: các lựa chọn và kiến thức tự học, lựa chọn nghề nghiệp và học tập, lập ngân sách, sử dụng tín dụng, điểm tín dụng và rủi ro tài chính.
• Các buổi học cụ thể với tài liệu thân thiện với học sinh, tập trung vào học sinh để tăng sự tương tác của học sinh và nhấn mạnh cách tiếp cận kinh nghiệm của JA về học tập.


• Phù hợp với các tiêu chuẩn toán học, tiếng Anh, và toán của quốc gia cũng như các Tiêu chuẩn chung của quốc gia về tiếng Anh / ngôn ngữ và toán học.
 

Khái niệm và Kỹ năng của Chương trình
JA Economics for Success giúp học sinh tiếp tục học các khái niệm và kỹ năng sau:

Khái niệm-Ngân sách, Tín dụng, Thẻ tín dụng, Điểm tín dụng, Bảo hiểm đồng trả tiền, Thẻ ghi nợ, Quyết định, Khoản phải thu, Thiết lập mục tiêu, Thu nhập gộp, Giáo dục sau đại hoch, Lãi, Lợi ích, Phí bảo hiểm, rủi ro, tự học, kỹ năng, giá trị, thế giới công việc

Kỹ năng - Phân tích thông tin, Tư duy phê bình, Truy vấn và kỹ năng tư duy phê bình, Giải mã dữ liệu, Tính toán toán học, Giao tiếp qua việc nói và văn bản, Giải quyết vấn đề, Đọc hiểu, Tự đánh giá, Làm việc theo nhóm và thuyết trình cặp, Nói và viết , Đọchiểu
  • Top